Farligt avfall
farligt avfall.png

Det behöver inte vara svårt att hålla reda på alla lagar och förordningar kring avfall. Ta hjälp av Lundstams, så löser vi dina problem. Vi har många års erfarenhet av farligt avfall: olja, emulsioner, oljeskadat vatten, färgavfall, slam från tvättrännor, oljefilter, hydraulslangar, trasor och kemikalier. Vi har egna, godkända och välskötta anläggningar för mellanlagring av farligt avfall. Lundstams hjälper till med allt från identifikation av ditt behov till transport och omhändertagande av avfallet. Vi erbjuder tryggt expertstöd på området – kontakta oss gärna för rådgivning.

Färgavfall
Batterier

Vi hjälper dig med

  • Klassificering av avfall

  • Tillhandahållande av kärl och dekaler för sortering

  • Upprättande av nödvändiga transportdokument

  • Transport med godkända fordon

  • Omhändertagande av avfall för återvinning eller till destruktion

  • Information och utbildning

  • Statistik på insamlad mängd

 

Beställningsformulär Farligt Avfall >

Märkning av farligt avfall

Emballage och märkning

Lundstams erbjuder kunderna ADR-godkända behållare och kan på kundernas begäran märka upp godset enligt gällande bestämmelser. Ett flertal fraktioner av farligt avfall klassas som farligt gods vid transport på väg. Om ni är osäkra på hur ni skall hantera farligt gods kan ni kontakta er egen säkerhetsrådgivare eller Lundstams.

Märkning av farligt avfall

Identifiering farligt avfall

Titta efter tillverkarens märkning på förpackningen. Brandfarligt, explosivt, frätande, irriterande hälsoskadlig, giftig, oxiderande eller miljöfarlig är alla egenskaper som gör att avfallet klassas som farligt.

El-avfall

El-avfall

ALLT MED SLADD ELLER BATTERI ÄR EL-AVFALL

Enligt gällande lagstiftning skall elektriska och elektroniska produkter (som ingår i producentansvar) märkas med symbolen ”överkryssad soptunna på hjul”. Hantera el-avfall varsamt! För allt el-avfall gäller att yttre höljet inte får vara skadat då det försvårar demontering.

OBSERVERA! Demontera inte lysrörsarmaturerna, men kom ihåg att ta bort lysröret! El-avfall får endast demonteras på godkänd förbehandlingsanläggning.

Enligt avfallsförordning (2011:927) klassas flertalet elektriska och elektroniska produkter som Farligt avfall. Eftersom det finns en gråzon, d.v.s. det kan vara svårt att identifiera vilka apparater som innehåller farliga komponenter, hanterar vi all elektronik som farligt avfall.

För mer information kontakta Lundstams eller gå in på El-kretsens webbsida >

Hantering av farligt avfall

Hantering av farligt avfall

Lundstams har moderna och effektiva mottagningsstationer för farligt avfall. Här tar vi emot avfall från företag, industrier och kommuner. Fartygsoljor, spilloljor, bilvårdsprodukter, kemikalier, elektronik och färgavfall är bara några exempel på material som vi behandlar. Till anläggningen i Östersund har vi ett cisternområde för mellanlagring av flytande avfall. Vi har även specialanpassade rum för brandfarliga vätskor och kemikalier. Lundstams emballerar om och skickar till återvinning eller slutlig destruktion enligt kretsloppsprincipen.

Mellanlagring av farligt avfall

I våra mellanlager för farligt avfall, packas och sorteras avfallet för att underlätta transport till återvinning eller destruktion. Avfallet hanteras av vår ADR-utbildade personal. Vi arbetar med vakuumsugbilar för flytande avfall, ADR-godkända fordon för transport av oljor och flakbilar för transport av avfall i fat och pallgods.

Mellanlagring av farligt avfall
Transport av farligt avfall

Transport av farligt avfall

I första hand är det avfallslämnaren som har ansvaret för farligt avfall tas om hand på ett riktigt sätt:

1. att rätt emballage används och att emballaget märks på rätt sätt och att det förvaras på rätt sätt

2. att det lämnas till transportör och mottagare med erforderliga tillstånd

 

3. att godsdeklaration och/eller transportdokument upprättas

Transportörens och mottagarnas tillstånd

Lundstams har tillstånd för transport och mellanlagring av farligt avfall. De mottagare som används har genomgått en intern godkännande process där bland annat kontroll av erforderliga tillstånd ingår.

Godsdeklaration / transportdokument

Avsändaren av farligt avfall skall upprätta ett transportdokument. Ifall kunden saknar ett dylikt dokument kan Lundstams chaufförer ge kunden ett transportdokument (Lundstams egen utformade blankett) och låta kunden anteckna de uppgifter som krävs.

Ladda ner transportdokument:

”Jag jobbar med farligt avfall och som skyddsombud. Misstänker man att det finns giftiga eller på annat sätt miljö- och hälsofarliga produkter så identifierar och samlar jag in dessa för destruktion eller rening. Det gäller att vara försiktig när man hanterar farligt avfall, och jag lär mig nya saker hela tiden, trots att jag jobbat med detta i många år.”

Sara Åkerström

Miljö- och Säkerhetsrådgivare

063-554 16 37