top of page
Lundstams Hållbarhetsredovisning

Vi verkar för ett hållbart samhälle.

Vi på Lundstams vill att vi och våra kunder tillsammans med miljön ska tillhöra den vinnande sidan. Vi bygger hela vårt arbete på vår historia och framtid. Vi är duktiga på kretsloppstjänster och ser möjligheter där andra ser avfall. Vi tar hand om de produkter och material som samhället inte längre vill ha. Vår vision är att "vi ska ha världens bästa återvinningskunder" och tillsammans tar vi nästa steg i avfallstrappan för mer återvinning och återanvändning.

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2022

Lundstams-logo_till mobil webb-01.png
VÅR HÅLLBARHETSREDOVISNING

För sjätte gången redovisar vi vårt hållbarhetsarbete. Lundstams är inte skyldig att upprätta hållbarhetsredovisning enligt Årsredovisningslagen. Men eftersom vår affärsidé bygger på hållbarhet har vi valt att redovisavårt arbete för en ökad förståelse av företagets utveckling, ställningoch resultat samt konsekvenser av verksamheten. Hållbarhetsrapporten behandlar de områden som anges i 6 kap. 12 § ÅRL. Redovisningen är ett fristående dokument skild från förvaltningsberättelsen. Ingen extern granskning av hållbarhetsredovisningen har genomförts.

Lundstams Hållbarhetsredovisning
bottom of page